Jumat, 27 September 2013

PESERTA YUDISIUM 2013

DAFTAR CALON PESERTA YUDISIUM YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

YUDISIUM FAKULTAS EKONOMI GELOMBANG 1 TAHUN 2013
NO NAMA NPM PERSYARATAN
SKRIPSI IJAZAH FOTO BIAYA 
1 JOHNI ARDIANSYAH 10.03.05.1650 V     V
3 FIRMA HANDAYANI 09.03.05.1235 V V V V
4 DEDY SUDARLI 09.03.05.1383 V V V V
5 MUHAMMAD IKHSAN 09.03.05.1255 V V V V
6 I MADE SUMAWARDANA 09.03.05.1248 V V V V
7 YANTI 09.03.05.1257 V V V V
8 AGUS SUHARMANTO 09.03.05.1231 V V V V
9 ARY KURNIAWAN 09.03.05.1346 V V V V
10 MAS'UD 10.03.05.1596 V V V V
11 IRWAN SUPANDI  09.03.05.1146 V V V V
12 RIANTON  09.03.05.1124 V V V V
13 SUHARTINA 09.03.05.1237 V V V V
14 DEWI NURUL WAHIDAH 09.03.05.1174 V V V V
15 LILIK PURWATI 09.03.05.1369 V V V V
16 SURYANTI  09.03.05.1188 V V V V
17 MARDIANAH 11.03.05.1940 V V V V
18 LISMAWIAH 11.03.05.1880 V V V V
19 SUSILAWATI 10.03.05.1636 V V V V
20 SUMIATI 10.03.05.1640 V V V V
21 HASMIATI 10.03.05.1660  V V V V
22 MARGA EFENDI 11.03.05.1892 V V V V
23 NENI TRIANA 09.03.05.1342 V V V V
24 MUSDALIFAH 09.03.05.1334 V     V
25 AMINAH 09.03.05.1220 V V V V
26 HERLINAH 10.03.05.1641 V V V V
27 MUHAMMAD 10.03.05.1688 V V V V
28 BUSTANUL ARIFIN  09.03.05.1249 V V V V
29 RIA AGUSTINAWATI 10.03.05.1663 V V V V
30 KAMALUDDIN 10.03.05.1691 V V V V
31 AAN YULIANI 10.03.05.1974 V V V V
32 LALU MULYADI 10.03.05.1686 V     V
33 YENNI FITRIANINGSIH 10.03.05.1685 V V V V
34 YULIA FITRIA 10.03.05.1433 V V V V
35 RURI KARYONO 09.03.05.1226 V V V V
36 NURHAFSAH 11.03.05.1928 V V V V
37 ADE AGY UTAMA 09.03.05.1121 V V V V
38 AWENG KURNIAWATI 09.03.05.1168 V V V V
39 JONI SANJAYA 09.03.05.1338 V V V V
40 KARMILA DEWI AYUDIAHNINGSIH 10.03.05.1677  V V V V
41 I WAYAN YUWANTA PRATAMA 09.03.05.1022 V V V V
42 ERY SUSANTY 08.03.05.0991 V     V
43 SARIPUDIN 10.03.05.1654 V     V
44 SYAFRIADI 10.03.05.1652 V   V V
45 HERMAN SASRIADI  08.03.05.1025 V   V V
46 AMINAH 09.03.05.1220 V V V V
47 SURYANTI 09.03.05.1188 V V V V